Hermann Gusztáv Mihály

életrajz | kontakt | publikációs lista

utolsó frissítés: 2012. dec. 19.


1. Személyi adatok:

Név: Hermann Gusztáv Mihály
Születési dátum: 1955. december 8.
Munkahely: Babeş–Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tagozata, egyetemi adjunktus
Kutatási terület: fő kutatási területem a székelység újkori története, különös tekintettel a 18. századra és a 19. század első felére. Ezen belül mentalitástörténeti kérdések vizsgálata, főképpen a székely rendi öntudat és a székelység magyarságtudata közti párhuzam kérdése, e tudati tükröződések egyidejű létének problémái. Tanulmányoztam a széki intézmény és a közélet történetét Udvarhelyszéken. Művelődéstörténeti vizsgálódásaim jórészt a székely identitás-történetre vonatkozó kutatásaimhoz kapcsolódtak.

Kontakthergusz@freemail.hu

2. Tanulmányok:

2000 a történettudományok doktora fokozat megszerzése a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Történelem és Filozófia Karán; a doktori disszertáció címe: A székely rendi öntudat a 18. században és a 19. század elején, témavezető: Dr. Magyari András professzor.
1970-1974
Székelyudvarhely, Dr. Petru Groza (jelenleg Tamási Áron) Gimnázium.
1980 diplomamunka a kolozsvári Babeş-Bolyai Tudományegyetem történelem - filozófia szakán; a diplomadolgozat címe: Udvarhelyszék levéltára, irányítótanár: Csetri Elek.

3. Munkahelyek:


2009-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tagozatán adjunktus
2007–2009 a Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont (Székelyudvarhely) igazgatója
2003–2009 a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának óraadó tanára
2001–2009 a Babeş–Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tanítóképző Kollégiumának óraadó tanára
2000–2007 a székelyudvarhelyi Városi Könyvtár igazgatója
1990–2000 Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, muzeológus
2003-tól a Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem Csíkszeredai Karának tanára.
2001-től a Babeş-Bolyai Tudományegyetem Székelyudvarhelyi Tanítóképző Kollégiumának óraadó tanára
2000-től Székelyudvarhelyi Városi Könyvtár, igazgató
1990-től Székelyudvarhelyi Haáz Rezső Múzeum, muzeológus.
1980-1990 Székelyudvarhelyi 6-os Számú (ma Bethlen Gábor) Általános Iskola, tanár

4. Szakmai tapasztalatok, kutatási projektek:

1990-1991-ben felelős szerkesztője voltam a Székelység című történelmi-néprajzi ismeretterjesztő lapnak. 1990-től 1999-ig részt vettem a Székelyudvarhelyen megjelenő Múzeumi Füzetek című sorozat szerkesztésében. Kezdeményeztem és vezettem a Székelyföldre telepedett románok történetét feltáró kutatóprogram megvalósítását. Ez végső szakaszában A többség kisebbsége (Csíkszereda, 1999) című tanulmánykötet megszerkesztésében konkretizálódott.

1999 szeptemberében, több székelyudvarhelyi fiatal humán-értelmiségivel közösen létrehoztuk az „Areopolisz” Történelem- és Társadalomtudományi Kutatócsoportot, mely már 2000-ben egy évkönyv tervével és csaknem kész anyagával jelentkezett az „Illyés Alapítvány” pályázati kiírásán, ahol sikerült támogatást szerezni a kötet megjelentetésére. Azóta megjelent a kutatócsoport három tudományos évkönyve (Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. I., II., III.), nyomdakész állapotban van a negyedik kötet is.

Tagja vagyok az Erdélyi Múzeum Egylet Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya Választmányának, alapító tagja a Magyar Történészek Nemzetközi Társulatának, köztestületi tagja a Magyar Tudományos Akadémiának.
2000. június 14-én védtem meg a Babeş-Bolyai Tudományegyetemen doktori disszertációmat, melynek témája a székely rendi öntudat és magyar nemzettudat a XVIII-XIX. század fordulóján.

Történész-muzeológusként több kiállítás rendezésében közreműködtem, melyek közül kiemelném az „Udvarhelyszéki székely népművészet” című vándor-kiállítást, mely Magyarország több városában (Kecskemét, Kaposvár, Budapest, Szécsény, Kisvárda) került bemutatásra 1991 márciusától kezdődően; a „Helytörténet és képzőművészet”, az „Erdővidék épített öröksége” (utóbbi a magyarországi műemlékvédelmi szakhatósággal, az OMVH-val együttműködve) tematikájú kiállításokat; illetve a „Székelyudvarhely művelődéstörténete” című alapkiállítás megtervezését és kivitelezését.

Könyvtárigazgatóként az állomány színvonalának emelését, folyamatos minőségi frissítését szorgalmazom. Az intézmény keretében nem-konvencionális, intenzíven látogatott könyvtári tevékenységek is folynak, mint a Hangzó- és Látványanyag-tár ismeretterjesztő- és művészfilm-vetítései, a filmklub és a zeneaudíció, illetve a Kuckó-játszóház keretében szervezett gyerek-foglalkozások (szövés-fonás, bútorfestés, gyöngyfűzés, szalmafonás, üvegfestés). Az Areopolisz Kutatócsoport tevékenysége is itt zajlik (a tagság munka-megbeszélései és a csoport szervezésében történő tudományos előadások), csakúgy, mint az Areopolisz-évkönyvek szerkesztése. Arra törekszem, hogy a Városi Könyvtár – az alaptevékenységét kiegészítő civil szerveződések segítségével – a település és régió egyik alapvető, tág értelemben vett közművelődési- és tudományos központja legyen.


Kutatói ösztöndíjak:
Debrecen (KLTE), 1992.
Kemény József Alapítvány, 1993.
Pro Renovanda Cultura Hungariae, Osztrák-Magyar Szakalapítvány, 1994.
Arany János Közalapítvány, 2002-2003.
Domus Hungariae Scientiarium et Artium, 1997, 2003.

Konferencia-részvétel

„Identitás, nemzet, nemzetpolitika” A Magyar Múzeumi Történész Társulat XIII. szakmai konferenciája és továbbképzése. 2012. október 2–4., Csíkszereda. Szervezők: Magyar Múzeumi Történész Társulat, Zala Megyei Múzeumok Igazgatósága, Csíki Székely Múzeum. Előadás: Székelység-tudat: gyökerek és tények.
„Gróf Mikes János és kora”. Zabolai gróf Mikes János Emlékkonferencia. Zabola, 2012. szeptember 22. Szervezők: Gróf Mikes Család; Csángó Néprajzi Múzeum – Zabola. Előadás: Mikes János udvarhelyi tevékenysége.
„Székelyföldi Tudományosság – Székely tudósok”. 2012. március 15–16., Székelyudvarhely. Szervező:Székelyudvarhely Megyei Jogú város Polgármesteri Hivatala. Előadás: A tudós – Székelyföldön és általában.
„Nyelv és kultúra a változó régióban”. VII. Nemzetközi hungarológiai Kongresszus. 2011. augusztus 22–27. Kolozsvár. Szervezők: Nemzetközi Magyarságtudományi Társaság, Babeş–Bolyai Tudományegyetem, Erdélyi Múzeum Egyesület, Kolozsvári Akadémiai Bizottság, Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Előadás: A székely történeti mitológia és gyökerei.
„Székely konferencia”. 2009. október 2–3., Debrecen. Szervező: Debreceni Akadémiai Bizottság; Debreceni Egyetem Történelmi Intézete. Előadás: A székely virtuális múlt. A történelmi mítosz szerepe a székelység-tudat alakulásában.
„Autonómia és nemzeti kisebbségek a múltban és a jelenben. Erdély példája”. 2006. október 26–28., Szeged. Szervező: Egyház- és Vallástörténeti Akadémia Közhasznú Alapítvány; Szegedi Tudományegyetem Történettudományi Intézete; Szegedi Tudományegyetem Történeti Segédtudományi Tanszéke; Szegedi Tudományegyetem Középkori és Koraújkori Magyar Történeti Tanszéke. Előadás: Egy jelenkori tárgykultusz előzményei és születése: a „rabonbán serleg”.
„Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19–20. századi magyar és közép-európai történelemből” 2006. szeptember 22–23., Budapest. Szervező: Teleki László Intézet. Előadás: A csíki székely krónika és a székely virtuális múlt.
„Die Szekler in Siebenbürgen” (=A székelyek Erdélyben). 2006. június 16–17. Sepsiszentgyörgy. Szervező: Arbeitskreis für Siebenbürgische Landeskunde e. V. Heidelberg. Előadás: A székelység – a kiváltságos rendi állapottól a modern magyar nemzetig.
„Történelmi autonómiák a Kárpát-medencében”. 2003. szeptember 22–23. Székelyudvarhely. Szervezők: Hargita Megye Művelődési és a Nemzeti kulturális Örökség Igazgatósága – Városi Könyvtár Székelyudvarhely. Előadás: A működő székely autonómia.
„Nemzet és társadalom”. 2003. szeptember 18–19. Budapest. Szervező: Teleki László Intézet. Előadás: A székely rendi öntudat nemzetiesedése?
„Kulturális térségek szerepe a regionális fejlesztésben”, 2000. október 11–12. Csíkszereda. Szervező: Sapientia Erdélyi Magyar Tudományegyetem. Előadás: A székelység-tudat változásai.
„Magyar műveltség Erdélyben”. 2000. október 6–7., Sepsiszentgyörgy. Szervezők: Kovászna Megye Tanácsa; Kovászna Megyei Művelődési Felügyelőség; Sepsiszentgyörgy Polgármesteri Hivatala; Baász Művészeti Alapítvány; Székely Nemzeti Múzeum, Előadás: Rendi identitás és magyar nemzettudat a székelyeknél.
„Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának marosvásárhelyi vándorgyűlése” 1999. október 8–9. Marosvásárhely, Szervező: Erdélyi Múzeum Egyesület. Előadás : A székelységtudat változásai az 1848-as forradalom idején.
„Documentarea patrimoniului din oraşele şi târgurile transilvănene” (=Az erdélyi városok és vásáros helyek épített örökségének dokumentálása”). 1997. szeptember 27–28., Brassó. Szervezők: ICOMOS Deutsches Nationalkomitee; A Román Akadémia Régészeti és Művészettörténeti Intézete Kolozsvári Fiókja; Brassói Néprajzi Múzeum; Bukaresti Művészeti Akadémia; „Ion Mincu” Építészeti Intézet (Bukarest), Az Épített Örökség Megőrzésének Tervezési Központja; A Román Akadémia Társadalomtudományi Kutatóintézete (Nagyszeben). Előadás: Hagyományos értékek Erdőfüle községben.
„Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának vándorgyűlése” 1997. szeptember 12., Csíkszereda. Előadás: Udvarhelyszék a Habsburg uralom berendezkedése és konszolidálása idején.
„Összehasonlító magyar kisebbségtörténeti szimpózium”. 1997. augusztus 21–22., Székelyudvarhely. Szervezők: Magyar Tudományos Akadémia Történettudományi Intézete; Haáz Rezső Múzeum, Székelyudvarhely. Előadás: „A Székely Nemzeti Láda”: egy mítosz születése és utóélete.
„Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztályának vándorgyűlése”. 1996. május 18–19., Székelyudvarhely. Szervezők: Erdélyi Múzeum Egyesület, Haáz Rezső Kulturális Egyesület. Előadás: Udvarhelyszék anyaszéki státusának látszólagos újjáéledése a 18. században.
„Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében”. 1990. december 13–14. Kecskemét. Szervező: Bács-Kiskun Megyei Múzeumok Igazgatósága. Előadás: Egy tipikus erdélyi életút: Lengyelfalvi Orbán Elek.
„Köznemesség és értelmiség a XVIII. században”. 1990. november 23–24. Szécsény. Szervező: Nógrád Megyei Múzeumok Igazgatósága. Előadás: A város és iskoláinak viszonya a 18. századi Székelyudvarhelyen

Díjak, kitüntetések
1995 – Erdélyi Múzeum Egyesület Honismereti Pályázata: III. díj az Udvarhelyszék – Udvarhely vármegye c. munkáért (közösen Zepeczáner Jenővel)

Tudományos szaktestületi tagság
1990-től az Erdélyi Múzeum Egylet Bölcsészet-, Nyelv- és Történettudományi Szakosztálya Választmányának tagja