utolsó frissítés: 2012. dec. 19.

Önálló kiadvány, szakkönyv

 • > Helytörténet és világtörténet. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont; Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2012, 128. ISBN 978-1879-39-0
 • > Secuii. Istorie — cultură — identitate. Editura Pro-Print, Miercurea Ciuc, 2009, 320. ISBN 978-973-8468-99-3
 • > A székely történelem kis tükre (a kezdetektől 1848-ig). Udvarhelyszék Kulturális Egyesület — Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont, Székelyudvarhely, 2007, 128. ISBN 978-973-88393-0-4
 • > Az eltérített múlt. Oklevél- és krónikahamisítványok a székelyek történetében. Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2007, 240. ISBN 978-973-8468-68-9
 • > Székelyudvarhely. Kis kalauz idegeneknek és helybenlakóknak. [Társszerző: (idős) Hermann Gusztáv] Pro-Print Kiadó, Csíkszereda, 2007, 88. ISBN 978-973-8468-66-5

Tankönyv, egyetemi jegyzet

 • > A románok története. Tanulmányi útmutató. Babes-Bolyai Tudományegyetem, Kolozsvár. Tanítóképző Főiskola. Székelyudvarhely, 2002. 34 old.

Tanulmány, szakcikk

 • > A székely történelmi mitológia és gyökerei. In: „Éltünk mi sokáig ‚két hazában’?”. Tanulmányok a 90. éves Kiss András tiszteletére. Egyetemi Kiadó, Kolozsvár, 2012, 27—36.
 • > A székely eredetkérdés; A székelység közigazgatási szervezete (A működő székely autonómia); Székely falu — székely mezőváros; A változások kora (társszerző: Mihály János); Egyház és műveltség a középkori Székelyföldön; Egyház és műveltség a fejedelemség korában (társszerző: Orbán Zsolt); Székelyek a Habsburg birodalomban. In: A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskola VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont — Hargita megye Tanácsa, Csíkszereda—Székelyudvarhely, 2012, 30—38, 39—42, 43—47, 56—64, 65—67, 84—91, 94—106. ISBN 978-973-0-13074-4
 • > A tudós — Székelyföldön és általában. In: Hermann Gusztáv Mihály — P. Buzogány Árpád (szerk.): Székelyföldi tudományosság Székely tudósok (2012. március 15—16-iki tudománytörténeti konferencia előadásainak szerkesztett anyaga). Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Székelyudvarhely, 2012, 6—12. ISBN 978-973-0-13250-2
 • > The Virtual Székely Past. In: Studies in the History of Early modern Transylvania. Atlantic Research and Publications, Inc. Columbia University Press, New York, 2011, 83—113. ISBN 978-0-88033-689-5.
 • > „Törvényünkről, Szabadságunkról le nem mondhatunk” (Az udvarhelyszéki és csíki rendek tiltakozó beadványai II. József uralkodásának végén). In: Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. X. Udvarhelyszéki Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2010, 45—59.
 • > Egy politikai diskurzus a XIX. század kezdetéről. Gróf Teleki Lajos beszéde 1801-ben, Udvarhelyszék közgyűlésén. In: Emlékkönyv Egyed Ákos születésének nyolcvanadik évfordulójára. Erdélyi Múzeum Egylet, Kolozsvár, 2010, 129—133. ISBN 987-973-1879-20-8
 • > A székely virtuális múlt. A történelmi mítosz szerepe a székelység-tudat alakulásában. In: Csaba királyfi elárvult népe. Székely konferencia 2009. október 2—3. Debrecen, 2009, 31—38, ISBN 978-963-88708-0-3
 • > Die Szekler zwischen privilegiertem Stand und moderner ungarischer Nation. In: Die Szekler in Siebenbürgen. Von der privilegierten Sondergemeinschaft zur etnischen Gruppe. Böhlau Verlag, Köln—Weimar—Wien, 2009, 258—271. ISBN 973-3-412-20240-8
 • > Rövid földrajzi ismertetés. (Társszerző: Elekes Tibor) In: Udvarhelyszéki olvasókönyv. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont — Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2008, 9—20, ISBN 978-973-1879-04-8
 • > Udvarhelyszék — Udvarhely vármegye. A közigazgatás és közélet rövid története. (Társszerző: Zepeczaner Jenő) In: Udvarhelyszéki olvasókönyv. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont — Udvarhelyszék Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 2008. 21-49. ISBN 978-973-1879-04-8
 • > A csíki krónika és a székely „virtuális múlt”. In: Az emlékezet konstrukciói. Példák a 19—20. századi magyar és közép-európai történelemből. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2006, 219—235. ISBN 963-7081-12-7
 • > A székelység-tudat változásai. In: Pro memoria Agyagfalva 1505. Emlékkönyv a Székely nemzeti Constitutio 500. évfordulójára. Infoprint Kiadó, Székelyudvarhely, 2006. 89—102. ISBN 10 973-8405-33-5; ISBN 13 978-973-8405-33-2
 • > A székely rendi öntudat nemzetiesedése (?). In: Nemzet a társadalomban. Teleki László Alapítvány, Budapest, 2004, 67—85. ISBN 963-7081-02-X
 • > A székely rendi ellenállás II. József halálától 1848.ig. In: Emlékkönyv Kiss András születésének nyolcvanadik évfordulójára. Kolozsvár, 2003. 166-175.
 • > Udvarhelyszék belső területi tagolódása a 18. században. In: Studii de istoria modernă a Transilvaniei -- Tanulmányok Erdély újkori történetéről. Omagiu profesorului Magyari András Emlékkönyv. Cluj-Napoca-Kolozsvár. 2002. 214-226.
 • > A reformkori nemesi liberalizmus székelyföldi lecsapódása a korabeli sajtó tükrében. In: A Székelyföld története a 17-19. században. Tanulmányok. Válogatta és összeállította Egyed Ákos és Magyari András. Csíkszereda, 2001.
 • > Oláhfalu kiváltságai. (közösen Zepeczaner Jenővel) In "A Homoród füzes partján". Dolgozatok a Székelyföld és a Szászföld határvidékéről. Csíkszereda, 2000. 127-135.
 • > Az udvarhelyszéki Havasalja kiváltságos települései: a két Oláhfalu és Zetelaka. In: Emlékkönyv Imreh István nyolcvanadik születésnapjára. Kolozsvár, 1999. 183-198.
 • > II. József és a székelyek. In: Korunk. 1999/4. 110-116.
 • > Udvarhelyszék a Habsburg uralom berendezkedése és konszolidációja idején. In: Az Erdélyi Múzeum Egyesület Bölcsészet-, Nyelv. És Történettudományi Szakosztálya és a Csíki Székely Múzeum közös rendezésében tartott vándorgyűlés előadás-gyűjteménye. Csíkszereda, 1999. 37-44.
 • > A "Székely Nemzeti Láda". Egy mítosz keletkezése és utóélete. In: Limes. 1998/4. II. kötet. 301-306.
 • > Udvarhelyszék anyaszéki státusának XVIII. századi újjáéledése és a kései székely rendi nacionalizmus. In: Székelyföld. 1997/2. 109-118.
 • > Rendiség és nemzeti identitástudat a székelyeknél. In: Aetas. 1993/3. 40-56.
 • > Egy tipikus életút a 18. században: Lengyelfalvi Orbán Elek. In: Múzeumi kutatások Bács-Kiskun megyében, 1990. Kecskemét, 1992. 97-105.
 • > Székely nacionalizmus vagy rendi öntudat? In: Tiszatáj. 1992/6. 65-74.

Szerkesztés

 • > A székelység története. Kézikönyv és tankönyv az általános iskola VI. és VII. osztályai (valamint minden érdeklődő) számára. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont — Hargita megye Tanácsa, Csíkszereda—Székelyudvarhely, 2012, 176. ISBN 978-973-0-13074-4
 • > Székelyföldi tudományosság Székely tudósok (2012. március 15—16-iki tudománytörténeti konferencia előadásainak szerkesztett anyaga). Székelyudvarhely Polgármesteri Hivatala, Székelyudvarhely, 2012, 304. (P. Buzogány Árpáddal) ISBN 978-973-0-13250-2
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. X. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2011. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISSN 2248-0266; ISSN-L 2248-0266
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. X. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2010, 256. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN 987-973-1879-20-8
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. IX. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2009, 208. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN 978-973-1879-13-0
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VIII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület. Székelyudvarhely, 2008, 256. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN 978-973-1879-06-2
 • > Udvarhelyszéki olvasókönyv. Hargita Megyei hagyományőrzési Forrásközpont — Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2008, 272. (P. Buzogány Árpáddal) ISBN 978-973-1879-04-8
 • > Szécsi Antal: „?Maga felejtő sorsunk halk tudója?”. Borbáth Károly élete és munkássága. Hargita Megyei Hagyományőrzési Forrásközpont — Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2008, 128. (P. Buzogány Árpáddal) ISBN 978-973-1879-00-0
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VII. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2007, 352. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN 978-973-88393-6-6
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. VI. Udvarhelyszék Kulturális Egyesület, Székelyudvarhely, 2006, 240. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN (10) 973-87605-8-5; ISBN (13) 978-973-87605-8-5
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. V. Hargita Kiadó, Csíkszereda, 2005, 272. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN. 973-7625-05-6
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. IV. Hargita Megyei Kulturális Központ, Csíkszereda, 2004. 256. (Kolumbán Zsuzsannával és Róth András Lajossal) ISBN 93-86806-3-8
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. III. Székelyudvarhely, 2003. 286 old. (Róth András Lajossal)
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. II. Székelyudvarhely, 2002. 280 old. (Róth András Lajossal)
 • > Areopolisz. Történelmi és társadalomtudományi tanulmányok. Székelyudvarhely, 2001. 224 old. (Róth András Lajossal)

Fordítás

 • > Gergely András: Istoria Ungariei. Odorheiu Secuiesc, 1993.; Második kiadás: Bucureşti, 2000.